REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pasieka-kuczewski.pl
Regulamin wchodzi w życie dnia 27.11.2023

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania
ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin
zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także
przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób,
który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca: Kuczewski Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hodowla Pszczół
Buckfast Royal – Kuczewski Piotr, ul. Sportowa 37, 36-147 Hucina, NIP: 7393754218, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail kontakt@pasieka-kuczewski.pl, tel. +48 792607215
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca
we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny
ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak
oddzielnych postanowień w Regulaminie;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej
(zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6) Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pasieka-kuczewski.pl , ramach którego Klient
zawiera umowę sprzedaży Towaru na odległość, strony są informowane o dokonaniu
sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy
(w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7) Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez
Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie
Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

2
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona przez Klienta za pomocą
Formularza;
12) Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom
automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów),
zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach;
13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres,
któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać
(np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w
funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany
nadzwyczajne);
14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie
posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: Hucina ul Sportowa 37, 36-147 Hucina. adres poczty elektronicznej kontakt@pasieka-kuczewski.pl, numer telefonu 792607215. Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji online.
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub
innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania
(w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu,
typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania
tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za
pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a lub
poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług
Elektronicznych rozwiązuje się.

3
8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać
następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub
rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
5) numer telefonu;
6) ……………….
9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz
zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które
nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119
z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,
których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu
i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom
i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej
przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na
zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

4
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony
swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.
6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym
w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.
ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących
działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając
oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych,
przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez
niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta.
Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest
poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub
sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez wybranie opcji „Usuń
konto”, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@pasieka-kuczewski.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:Hodowla Pszczół Buckfast Royal -Kuczewski Piotr, Hucina ul Sportowa 37, 36-147 Hucina.
§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania
adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję
Newsletter-a.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez opcję rezygnacji z
Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: kontakt@pasieka-kuczewski.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: Hodowla Pszczół Buckfast Royal -Kuczewski Piotr, Hucina ul Sportowa 37, 36-147 Hucina.
§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących
Towarów.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a
nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i
negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis
Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja
w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków
naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez
rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia
składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)
oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany
przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.
8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane,
przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas
składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub
niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

6
9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły
wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta
za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może
zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez
Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania
przeszkody.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny uwzględniają
podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi
podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena
Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne
inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do
sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia
następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata).
Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24.
Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24, przelew bankowy tradycyjny;
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem
postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile
wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient
nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze
zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego
bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8, 60-198, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem
KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300,00 złotych w całości opłaconym,
krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad
wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego.
7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o
najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy
niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub
mający krótki termin przydatności).

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą
inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora
pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora
pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru,
natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Sportowa 37, 36-147 Hucina.
4. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie
Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z
tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki
i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie
między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
konsumenta.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu
przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji
Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie
dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których
dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z
Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego
na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na
następujących zasadach:
1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w
chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe
dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych
zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem
Umowy,
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których
mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w
chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia
Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w
której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego
poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,
4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem
terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z
tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca
odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca.
Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana
lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może
odmówić ich dokonania;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
– Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
– brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany
Towaru;

9
– brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub
wymiany Towaru;
– okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności
Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
6) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu
na prawach konsumenta,
7) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od
Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta
niezgodność jest istotna;
– odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów
objętych Umową;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub
dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Hodowla Pszczół Buckfast Royal-Kuczewski Piotr. Hucina ul Sportowa 37   36-147 Hucina . Klient
może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem
rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od
przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis
problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
3. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na
reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w
terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie
14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca
przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na
papierze lub innym trwałym nośniku.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online
dispute resolution), dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

10
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi
organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych
w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez
wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz
potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy
z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym
tu {link}. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest tu {link}.
5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do
zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi
ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że
ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach

11
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do
wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał mu potwierdzenie;
14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej
www.pasieka-kuczewski.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo
autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody
źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do
Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,
reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony  www.pasieka-
kuczewski.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy
według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i
Konsumentem:
1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca
zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
2) ) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie
dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad
ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według
art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem
właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w
szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu
działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza
praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i
wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa
ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie
Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz
poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji
zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku
oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

13

14

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:
Hodowla Pszczół Buckfast Royal-Kuczewski Piotr. Hucina ul Sportowa 37   36-147 Hucina
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w
posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo
na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.

15

PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….

(imię i nazwisko Klienta)
……………………………………….. …………………………………………
(adres Klienta do korespondencji) …………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

Dane Sprzedawcy: …………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w
terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni .……………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)