Reklamacje

Reklamacje uznajemy w przypadku, kiedy matka pszczela została uszkodzona podczas transportu. W celu uznania takiej reklamacji, niezbędna jest dokumentacja fotograficzna sporządzona w dniu otrzymania przesyłki, oraz zwrot uszkodzonej lub martwej matki. W takiej sytuacji możliwie szybko wysyłamy nowe matki, na swój koszt.

Dodatkowo w przypadku matek pszczelich ze sprawdzonym czerwieniem, w sytuacji gdy królowa z jakiegoś powodu nie podejmuje czerwienia po 10 dniach od wyjścia z klateczki, jest możliwość bezpłatnej wymiany takiej matki, lub zwrot pieniędzy. W celu uznania tej reklamacji niezbędny jest uprzedni zwrot żywej matki.

Procedura rozpatrywania reklamacji

  1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@pasieka-kuczewski.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
  5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.
Pobierz formularz reklamacji